Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kanalizasyon Şebekeleri Projelendirme | Atıksu & Yağmursuyu

Tanım

Atıksu/Drenaj /Kanalizasyon Şebekeleri Proje Uygulamaları, kanalizasyon şebekelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini içerir. Atıksu & Yağmursuyu projelerinin alternatif yapıda tasarlanması, analiz işlemleri ve hidrolik hesaplarının yapıldığı projelendirme süreçlerini kapsar.

Hedef Grup

Bu uygulama, ‘Atıksu/Drenaj/Kanalizasyon’ ile ilgili proje üreten tüm sektörler, kamu kurumları, çevre ve inşaat mühendisleri, teknikerler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.   

Hedefler

 • Mevzuatlara uygun alternatif Atıksu & Drenaj / Kanalizasyon proje çözümleri üretebilecek ve belirlenen kıstaslarda birbirleri ile karşılaştırarak en uygun alternatifi seçerek projelendirebilecek,
 • Projede kullanılacak elemanları (baca, ızgara, pompa, havza, boru kütüphanesi vb.) veri tabanı bağlantılı olarak oluşturabilecek.
 • Atıksu & Drenaj / Kanalizasyon borularını tasarlayabilecek, boru çizimlerini dinamik profiller oluşturarak gerçekleştirebilecek,
 • Dinamik veri taban bağlantılı fonksiyonel editörler ile (baca, ızgara, pompa, havza, boru vb.) öznitelik bilgilerini düzenleyebilecek,
 • Atıksu projelerinde nüfus dağılımlarına göre debi hesaplarını (evsel, pik hesap, Babbit katsayısı, endüstriyel ve sızma debilerini) yapabilecek, yağmur suyu projelerinde, havza bazında debi hesabını alternatif yöntemlerle gerçekleştirilebilecek,
 • Boru, baca, terfi hattı, pompa, ızgara, havza, yoğunluk vs. hesapları, tüm projede veya seçilen hesap alanında otomatik olarak yapabilecek, sonuçlarını proje ekranında tematik haritalar oluşturarak mekânsal yapıda gözleyebilecek,
 • Dinamik yapı ve şebeke kontrolleri ile projenin her aşamasında, hidrolik ve geometrik değişikler yapabilecek,
 • Projeye ilişkin tüm profil işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Projelerini üç boyutlu (3D) olarak hazırlayabilecek, projeler üzerinde sanal gezinti ve stereo görüntüleme işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Tüm projeyi, tabakaları veya seçilen objeleri, Google Earth’ e aktarabilecek, Google Earth’ den projelerine veri alabilecek, senkronize bir şekilde çalışabilecek,
 • Google, Yahoo, BingMap vb. kaynaklardan, uydu, sokak, yükseklik vb. haritaları online olarak altlık veri olarak kullanabilecek, geocoding aramaları yapabilecek;
 • Atıksu & Drenaj / Kanalizasyon projelerinin gerektirdiği tüm proje çıktıları ve raporları oluşturabilecek (hidrolik hesap sonuç raporu, parsel ve şebeke mecra metrajı, baca metrajı, baca cetveli, baca şut bilgileri, kazı haritası, genel durum planı, şebeke planı, ızgara metrajı vb.),
 • Mevzuatlara uygun grid, lejant, resim ve akıllı nesneler kullanılarak proje çıktı şablonları oluşturabilecek, istenirse kurumlara uygun hazır çıktı şablonlarını kullanabilecek,
 • Projelere ilişkin iş akış modelleri oluşturabilecektir.