Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Amaç

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) sektöründe hizmet veren ve günümüzde 30'u aşkın CAD, CBS ve mühendislik uygulamaları ile Ülkemizde sektör lideri olarak faaliyetlerini sürdüren Netcad, ürünleri aracılığı ile üretilen verinin, kurumlardaki diğer yazılımlarla entegre edilerek sunumuna büyük önem vermektedir. Netcad, teknolojik gelişmeler ve ulusal/uluslararası standartlar doğrultusunda entegrasyon metodolojisini sürekli geliştirmekte ve ilgili taraflarla paylaşmaktadır.

Bu doküman, kurumsal ürünlerimizin birlikte çalışma modelini tariflemektedir. Ürünlerimizi kullanan kurum ve kuruluşlara yazılım hizmeti sağlayan firmalar veya kurumların kendi yazılım ekiplerinin CBS verileri ve yeteneklerini kullanmaları, kendi uygulamalarındaki verilerle zenginleştirmeleri, bu yolla kullanıcı ve yöneticilerin veriyi efektif biçimde oluşturabilmeleri ve tüketebilmeleri hedeflenmektedir.

Kapsam

Bu doküman, kurumlarda çalışan Yönetim Bilgi Sistemi (YBS/MIS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Proje Takip Sistemi (PTS) gibi sözel veri üreten tüm yazılımlar ile diğer Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamalarının Netcad Kurumsal ürünleri ile veri alış verişi ve sunumu gibi entegrasyon konularını içerir. 

Ürünler

Bu dokümanda yer alan "Birlikte Çalışma Modeli" Netcad'in web ve mobil tabanlı kurumsal ürünleri olan Netigma ve NetgisServer ile bu platformlar üzerinde geliştirilmiş çözümleri (KEOS, KÖYDES, Mobil Takip Sistemi, Kamulaştırma Bilgi Sistemi, Taşınmaz Bilgi Sistemi, Plan Yönetim Sistemi gibi) kapsar.

Netcad Ana modül ve diğer mühendislik uygulamaları (NetPro, Water, Atıksu, vs) ile entegrasyon konuları bu dokümanın kapsamı dışındadır.

Kullanıcı Senaryoları

Coğrafi Bilgi Sistemi ile kurumlarda kullanılan diğer yazılım ve otomasyon sistemlerinde yer alan verilerin ilişkilendirilerek sunulması için birçok kullanım senaryosu bulunmaktadır. Bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.

 • CBS arayüzlerinde seçilen mahalle, yol, parsel, yapı, kapı objelerine ait beyan, tahakkuk, borç bilgileri görüntülenir.
 • CBS yol bilgi kartında rayiç bedeller görüntülenir.
 • YBS/EBYS arayüzlerinde seçilen coğrafi nesneler (mahalle, parsel, yol, yapı, vs) harita üzerinde görüntülenir.
 • YBS/EBYS arayüzlerinde adres girişi, CBS’de bulunan adres bilgisine uygun şekilde yapılır. Hatalı veri girişi önlenmiş olur, ayrıca veri girişi sırasında ilişki kurularak entegrasyona hazır veri üretilmiş olur.
 • Diğer uygulama arayüzlerinde ada/parselden adrese, adresten ada/parsel bilgisine ulaşılır. Veri kalitesi artırılır.
 • Yetkili kamu kurumlarından (TKGM, NVİ) alınan verilerin diğer uygulamalar tarafından kullanılması sağlanır. Örneğin, beyan alınırken CBS’de bulunan tapu bilgilerine ulaşılır.
 • Diğer yazılımlarda oluşturulan raporların harita üzerinde tematiklerle gösterilmesi sağlanır. (Örn: cadde/sokak bazlı tahsilat durumu, şikayet dilekçelerinin mahallelere göre dağılımı)
 • Diğer yazılımlarda üretilen verinin CBS verisi ile birleştirilmesi/karşılaştırılması ile kayıp/kaçak tespiti başta olmak üzere pek çok analiz yapılır. Örneğin, beyanı olmayan veya yanlış beyan verilen parseller belirlenerek harita üzerinde görüntülenir
 • YBS’de beyan verilen yolun/binanın doğruluğu, plan fonksiyonu, yüzölçümü, gibi coğrafi bilgiler kontrol edilerek işlem yapılır.
 • Belediye personelinin sahada yapacağı çalışmaların harita üzerinde görüntülenmesi, iş planının ve güzergah tanımlarının efektif biçimde gerçekleştirilmesi sağlanır. Örneğin, sosyal yardımların dağıtılacağı adreslerin haritada görüntülenmesi, idari sınırlara, ekiplere göre dağılımının yapılması.

Entegrasyon Modeli

 

 

 • No labels